** ગ્રામ્ય માતા **

ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમંત નો પૂર્વ માં ; ભૂરું છે,,નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ , દીસતી એકે નથી વાદળી : ઠંડો હિમભર્યો વહે અનીલ શો ઉત્સાહ ને પ્રેરતો ; જે ઉત્સાહ ભરી દીસે શુક ઉડી,,ગાતા મીઠા ગીતડાં ; * મધુર સમયે તેવે ખેતરે શેલડીના . રમત કૃષિવલોના બાલ નાના કરે છે . કમલવત ગણીને બાલ ના ગાલ રાતા ; રવિ નિજ કર તેની ઉપરે ફેરવે છે . * વૃદ્ધ માતા અને તાત : તાપે છે સગડી કરી ; અહો કેવું સુખી જોડું વિધાતાએ નીર્મ્યુદીસે !! * ત્યાં ધૂળ દુર નજરે ઉડતી પડે છે , ને અશ્વ ઉપર ચડી નર કોઈ આવે; ટોળે વળી મુખ વિકાસી ઉભા રહીને : તે અશ્વ ને કુતુહલે સહુ બાલ જોતા: * ધીમે ઉઠી શીથીલ કરને નેત્ર ની પાસ રાખી; વૃધા માતા નયન નબળાં ફેરવીને જુએ છે : ને તેનો એ પ્રિય પતિ હજુ શાંત બેસી રહી ને ; જોતા ગાતો સગડી પરનો દેવતા ફેરવે છે : * ત્યાં તો આવી પહોંચ્યો ,એ અશ્વ સાથે યુવાન ત્યાં; કૃષિક એ ઉઠી ત્યારે 'આવો બાપુ ' કહી ઉભો : * લાગી છે મુજને તૃષા , જલ જરી દે તું મને બોલીને ; અશ્વે થી ઉતરી યુવાન ઊભીને ચારે દિશાએ જુએ : મીઠો છે રસ ભાઈ!! શેલડી તણો એવું દયાથી કહી ; માતા ચાલી યુવાનને લઇ ગઈ જ્યાં છે ,ઉભી શેલડી : * પ્યાલું ઉપાડી ઉભી શેલડી પાસ માતા છુરી વતી જરીક કાતળી એક કાપી ; ત્યાં સેર છૂટી રસની ભરી પાત્રદેવા: ને કંઈ વિચાર કરતો, નર તે ગયો પી .. * બીજું પ્યાલું ભરી દે ને , હજુ છે મુજ ને તૃષા ; કહીને પાત્ર યુવાને માતાના કર માં ધર્યું: * કાપી કાપી ફરી ફરી અરે કાતળી શેલડીની ; એકે બિંદુ પણ રસ તણું , કેમ હાવાં પડે ના?? શું કોપ્યો કે પ્રભુ મુજ પરે ? આંખમાં આંસુ લાવી ; બોલી માંતા વળી ફરી છુરી ભોંકતી શેલડી માં : * રસહીન ધરા થઈ છે ,, દયાહીન થયો નૃપ ; નહિ તો ના બને આવું , બોલી માતા ફરી રડી .. * એવું યુવાન સુણતા ચમકી ગયો ને ; માતા તણે પગ પડી ઉઠીને કહે છે : એ હુંજ છું નૃપ મને કર માફ,, બાઈ ; એ હુંજ છું નૃપ ,, મને કર માફ ઈશ !! * પીતો'તો રસ મિષ્ટ હું , અરે ત્યારે જ ધાર્યું હતું : આ લોકો સૌ દ્રવ્યવાન નકી છે ,એવી ધરા છે અહી ; છે તોય મુજ ભાગ કઈ નહિ સમો , તે હું ના ધારું હવે: શા માંટે બહુ દ્રવ્ય આ ધનિકની પાસે થી લેવું નહિ ? * રસે હવે દે ભરી પાત્ર,,બાઈ ! પ્રભુકૃપા એ નક્કી એ ભરાશે ; સુખી રહે બાઈ ! સુખી રહો સૌ , તમારી તો આશિષ માત્ર માંગું : * પ્યાલું ઉપાડી ઉભી શેલડી પાસ માતા ; છુરી વતી જરી જ કાતળી એક કાપી : ત્યાં સેર છૂટી રસની ભરી પાત્ર દેવા ; બ્હોળો વહે રસ , અહો!! છલકાવી પ્યાલું !! - કલાપી