સનમની શોધ.....ગઝલ

પૈદા થયો છુ, ઢુંઢવા તુંને સનમ
ઉમ્મર ગુજારી ઢુંઢતા તુને સનમ !

છે દુશ્મનો લાખો ભુલાવા રાહ ને;
દુશ્મન બનાવી યાર અંજાયો સનમ !

ગફ્લત મહી હું, જાલિમો કાબિલ એ;
જુદાઈ યારોની મઝા એને સનમ!

જે રાહદારીમાં અમો લુંટતું;
ઊંમેદ બર આવો નહીં એની સનમ!

છો દમ-બ-દમ ખંજર રમે તહારુ દિલે;
કાફર તણું કાતીલ ખેંચી લે સનમ !

તું માફ કર દિલ દાર દેવાદાર છું;
છે માફ દેવાદાર ને મારા સનમ!

પૈદા થઈ ને ના ચુંમી તારી હિના;
પૈદા થયો છું, મોત માં જાણે સનમ!

પથ્થર બની પૈદા થયો છું પહાડ માં;
છું ચાહનારો એય તું થી છું, સનમ! - કલાપી