ગીત - યજ્ઞમાં આમંત્રણ....

અશ્રુની સૈયારી ધારાઃ
સૈયારી નિઃશ્વાસે જ્વાળા !
પ્રેમ સૈયારી પીડાઃ
આ છે ખાકે સૈયારી - વ્લાલાં સૈયારી !

સાથી ના મૂકીને જાશેઃ
સાથી સાથે રોશે, ગાશેઃ
દિલની ખાક દિલે ચોળશેઃ
ચોળો હર્ષે સૈયારી - વ્હાલાં સૈયારી !

શાનાં સૈયારી વિણ સુખડાં ?
સૈયારી ત્યાં શાનાં દુઃખડાં:
તોફાને હસવીશું મુખડાં:
લાવો નૌકા સૈયારી - વ્હાલાં સૈયારી !

સૈયારી સપનામાં આવ્યાં:
કફની આ ભગવી ત્યાં લાવ્યાં:
પ્‍હેરાવીને ને ના પ્‍હેરી કાં ?
આવો આવો, સૈયારી - વ્હાલાં સૈયારી !

વ્હાલાં! આપું જે પામ્યો તેઃ
વ્હાલાં! પામું જે આપ્યું છેઃ
સૈયારી જગવી'તી હોળીઃ
લેવી સૈયારી ઝોળી - વ્હાલાં સૈયારી !

- કલાપી