યારી કરૂં તારી ? કરૂં યા ના ? સનમ!

યારી કરૂં તારી ? કરૂં યા ના ? સનમ!
કોઈ ખુવારીથી ડરૂં યા ના ! સનમ !

તુજ તાજ કાંટાનો ઉપાડી લે, સનમ !
ખૂને ઝરે કૈં આલમો, ત્યારે, સનમ !

છે સોઈ તુંને કે નહીં દિલદારની ?
તુંને નઝર આ દિલ કરૂં યા ના ? સનમ !

કોઈ દીવાનો મસ્ત હો, લાચાર હો,
તેને રજા દરબારમાં યા ના ? સનમ ! 

મારે ટકોરે દ્વાર ખુલ્લે કે નહી,
તારી પુકારૂં શેરિયે યા ના ? સનમ !

છે શોખ મિજમાનો ફકીરોનો ન યા ?
કૈં ઝિદ કરૂં દરવાનથી યા ના ? સનમ !

તકલીફની પરવા ન પીવા આવતાં,
હાથે મગર તું પાય છે યા ના ? સનમ !

લાખો જવાહિરો જહાં તુંને ધરે,
રાણી કરૂં ત્યાં ગુલ રજુ યા ના ? સનમ !

જ્યાં લાખ ચશ્મો ચૂમતાં તારા કદમ,
ત્યાં ભેટવા દોડું તને યા ના ? સનમ !

નાલાયકી ને બેવકૂફી યારની,
ત્યાં તું શરાબીમાં ભળે યા ના ? સનમ !

શાહી ફકીરીથી ભળી જાણી નહીં,
દિલ તોય ચાહે ચાહવું યા ના ! સનમ !

જોઈએ તને ચશ્મે ઝરે છે ખૂન તે,
તારી હિનામાં રેડવું યા ના ? સનમ !

તું છે બધું, હું કાંઈ એ છું ના, મગર
યારી કરૂં તારી ? કરૂં યા ના ? સનમ ! - કલાપી