કલાપીને સંબોધીને....

સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા !
ઉછળતા શાં ઉરસાગર ઉલ્લાસ જો !
નિર્ઝરતી સૌભાગ્ય સુહાગન જ્યોત્સનિકા :
નયને ઝળકે નમણુ નિર્મલ હાસ્ય જો !
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા !.....♥♥

આંજે ને અંતરને અજવાળે આંખલડી સખી :
અંતર ઉપર ઉઘડે આલમનૂર જો !
હેત હૈયાના વહાવતી વાજે વાંસળી !
ઊડે સ્વર આકાશે અંતર દૂર જો !
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા !.....♥♥

નન્દનવનના પ્રાસાદોની ટોચથી,
મધુરી કેકા આજે શી ઊભરાય જો
સુરભીઓની સાથે સંસારે સરી,
અંત:દ્વારે ગીતા શી અથડાય જો !
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા !.....♥♥

तत सवितानुं भर्ग वरेण्यं धीमहि !!
ગાયત્રીનો જુનો ભેદક મંત્ર જો !!
આજે અન્ય પ્રકારે આ માથું નમેં !!
નમતો સાથે આત્માનો એ તંત્ર જો !!
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા !.....♥♥

= मणिशंकर रत्नजी भट्ट कवि 'कान्त' (1903)