તલફું કાં

જે દુઃખ હૈયે પાળી રાખ્યું,
જેને પીતાં અમૃત ચાખ્યું,
જે માટે સુખ ફેંકી નાખ્યું,
તેને સ્હેતાં તલફું કાં?

જેમાં છે હૈયાને ર્ હેવું,
તે તલફી કાં લૂંટી લેવું ?
દેતાં કાં પૂરૂં ના દેવું ?
સ્હેતાં તલફું કાં ?
૨૩-૪-૧૮૯૭
*